MAG-AMBAG

"Ang lahat ng ating panitikan at sining ay para sa masa ng sambayanan, at unang-una’y para sa mga manggagawa, magsasaka at mandirigma; nilikha ang mga ito para sa mga manggagawa, magsasaka at mandirigma, at para sa kanilang kapakinabangan ... Kailangang tandaan nating lagi na hindi mapupukaw at mapapakilos ang sambayanan kung ang obra ng panitikan at sining ay hindi hango sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang mga pangangailangan at mithiin. Iniaakyat natin sa mas mataas na antas ang mga kilos at kaisipan ng rebolusyonaryong masa, nang sa gayon ay lalo silang mapasigla sa kanilang pagwasak sa kaaway at pananagumpay laban dito. Ang mga bayaning lumilitaw sa ating mga obra ay dapat ang mga mamamayan mismo at ang kanilang mga katangi-tanging kinatawan na pinapanday sa palihan ng rebolusyon. Ang dapat maging buod ng organikong kaisahan sa isang obrang pampanitikan o pansining ay ang rebolusyonaryong pakikibaka."
 

Hinihikayat ang mga mambabasa ng @tilamsik na mag-ambag ng kanilang mga rebolusyonaryong obra upang mailimbag dito.  Bago ilimbag, ang mga obra ay dadaan muna sa panunuri at maaaring i-edit ng pamatnugutan.


Your Name


Your Email*


Your Message*Magpapadala ng email ang pamatnugutan kung natanggap na ang inyong ambag.

Para sa mga mahahabang akda o sining biswal, maaari ding i-email ang inyong mga ambag sa ambagtilamsik@openmailbox.org.  Maaaring gumamit ng alias (nom de guerre / nom de plume) para sa mga isusumiteng obra.  Hindi ilalantad ng @tilamsik ang e-mail address ng mga mag-aambag.

(Maaaring gumawa ng madalian o 'disposable'  na e-mail sa openmailbox.org, mail.com, gmx.com  atbpa. para sa pagsusumite ng mga obra. Hintayin lang ang kumpirmasyon na natanggap ang inyong ambag.

Sa mga gumagamit ng proxy IP address o VPN, i-email na lang ang inyong mga ambag.)