BUHAY NPA

"Kung walang hukbong bayan, wala ni anuman ang mamamayan."
("Without a people's army, the people have nothing.")

- Mao Zedong


"Ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay ang rebolusyonaryong hukbo ng malawak na masa ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalismong US, malaking burgesya komprador at uring panginoong maylupa.... Sa saligan, ang BHB ay pwersang panlaban.  Kaalinsabay nito, ito rin ay pwersa sa pagpopropaganda, pag-oorganisa sa masa, at produksyon..."

Buhay Hukbo (Army Life)


Mga Kubo/Tent ng mga Kasama (Comrades' Huts/Tents)

Batayang Kursong Pagsasanay sa Pulitiko-Militar
(Basic Political-Military Training Course)Armando Catapia Command

Pultaym (Fulltime)

Gawaing Militar (Military Work)

Gawaing Edukasyon (Educational Work)

Liham (Letter)

Kusina (Kitchen)

Baril (Gun)

Gawaing Edukasyon (Educational Work)

Gawaing militar (Military Work)

Gawaing Edukasyon (Educational Work)

Rebolusyonaryong Kasal (Revolutionary Wedding)

Pangkulturang pagtatanghal (Cultural presentation)

Pahinga (Rest)

Kasama (Comrade)

Gawaing 'opisina' ('Office' work)

Kusina (Kitchen)

Kasama (Comrade)

Gawaing Edukasyon (Educational Work)

Isnayp (Snipe)

Liham (Letter)

Lakad (Walk)

Duyan(Hammock)

Rekon(Recon)No comments: