MGA ISYU

Nilalaman nito ang mga obra mula sa mga nalimbag nang isyu ng TILAMSIK.

 
Pangkulturang Dyornal ng Armando Catapia Command

Mainit na sinalubong ng mga mambabasa mula sa hanay ng mga organisasyong masa, mga pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, iba pang kaibigan at alyado ng rebolusyonaryong kilusan, ang unang isyu ng TILAMSIK. Kinagalakan nila ang kaaya-ayang pagsasalarawan sa mga karanasan sa pakikibaka ng mga pwersang rebolusyonaryo sa mga tula, kwento, liham, dula, awit at mga larawan sa mga pahina nito. Naengganyo silang ulit-uliting basahin ang mga akdang maiikli lang ngunit malinaw ang mga mensahe – pagtataguyod ng mga rebolusyonaryong prinsipyo at panawagan, puspusang paggampan ng gawain,  pagsasakripisyo bilang bahagi ng pakikibaka, kahalagahan ng masa sa kilusan at iba pa.

Nagbunga din ito ng ibayong pagsigla ng mga umaambag ng kanilang mga akda at ang paglitaw ng mga bagong rebolusyonaryong manunulat.  Ipinagmamalaki sila ng TILAMSIK na, sa kabila ng kabaguhan at kawalan ng kasanayan, ay nagsumikap mag-alam, magpaturo at magbigay ng kinakailangang panahon para makabuo ng obra.  Katulad ng iba pang rebolusyonaryong tungkulin, binigyan nila ito ng mataas na pagpapahalaga.
Patalsiking ang Rehimeng US-Aquino!

Sa pagkalimbag ng pangkulturang dyornal, hindi maiiwasan na ito ay maging bahagi at mag-ambag sa paglaban sa reaksyunaryo't anti-mamamayang rehimeng US-Aquino.  Sa gayon na paninindigan, ang ikalawang isyu ng TILAMSIK ay materyal sa pakikibaka ng sambayanan upang patalsikin ang papet, kurap, pasista, sinungaling at taksil-sa-bayan na rehimeng Aquino.

Ang mamamayang Pilipino ay direktang nakakaranas ng matinding kahirapan dahil sa patuloy na pagkabulok ng sistemang malakolonyal at malapyudal sa ilalim ng paghahari ng lokal na malalaking burgesya komprador at panginoong maylupa at imperyalistang US.  Ang mga partikular na proyektong pangkaunlaran at pangkapayapaan ng rehimeng Aquino sa Camarines Norte ay anti-mamamayan at kontra-insurhensya.  Ibayong nagpapalala ito ng dayuhan at malaking pagmimina at pagkasira ng kalikasan, higit na pagsasamantala at pagkamkam sa mga lupain ng masang magsasaka at manggagawang bukid.  At kabahagi nito, sa pamamagitan ng pasistang Oplan Bayanihan sa kanayunan, malupit na niyuyurakan ang karapatang pantao at pinapasista ang anumang protesta ng mamamayan.

ISYU 3: Disyembre 2015
DOWNLOAD PDF
Rebolusyon, Hindi Eleksyon

Patuloy ang mainit na pagtangkilik sa TILAMSIK ng rebolusyonaryong kilusan sa erya.  Ang idinagdag na ilang daang kopya para sa ikalawang isyu ay halos hindi naramdaman sa dami ng dapat abutin na mambabasa na kasapi ng iba’t ibang mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Napapanahon ang ambag na apoy ng TILAMSIK sa kalagayang nagsisimulang madama ang pagpapanibagong-sigla ng rebolusyonaryong kilusan sa mga larangang saklaw. Dagdag pa, ang kasalukuyang ikatlong isyu naman ay lalabas sa gitna ng magaganap na sirkus at reaksyonaryong eleksyong 2016.

Inilalantad ng isyung ito ang eleksyong 2016 bilang pampulitikang paligsahan ng malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesyang komprador lamang, at hindi solusyon sa mga saligang suliranin ng mamamayang Pilipino. Kinukondena natin at dapat panagutin ang rehimeng US-Aquino sa anim na taong pagpapakapapet, korapsyon, kalupitan, panlilinlang, kriminal na kapabayaan sa mga biktima ng kalamidad at pagpapalala nitong mapang-api at mapagsamantalang sistemang malakolonyal at malapyudal. Kaya’t higit kailanman, determinado nating malawak na ipalaganap ang mga panawagang “Rebolusyon, hindi Eleksyon!” at “Kabataan at Mamamayan, Sumapi sa NPA!”


ISYU 4:Setyembre 2016
DOWNLOAD PDF
Pawiin ang mga ilusyon! Lahat para sa mobilisasyon sa digmang bayan!

Ang ika-apat na isyu ng TILAMSIK ay nasa mainam na kalagayan para maging kasangkapan sa pagpupukaw at pagoorganisa sa panahon ng pansamantalang kaluwagang bunga ng pagsisimula ng negosasyong pangkapayapaan at deklarasyon ng tigil-putukan sa pagitan ng GRP (Government of the Republic of the Philippines) at NDFP (National Democratic Front of the Philippines). Dapat ubos-kayang magsilbi ito para tumulong sa mabilis na pagbubuo ng mga samahang masa at pagpapalaki ng kasapian ng baseng masa sa pinakamaraming baryo at komunidad sa lunsod. Dapat na magsilbing ahitasyon o pampakilos ang TILAMSIK para sa patuloy na pagpapalawak ng iba’t ibang porma ng pakikibakang anti-pasista, anti-imperyalista at antipyudal.Nilalaman din, sa unang pagkakataon, ang pagkilala sa mga tampok na matatagumpay na hayag na mga pakikibakang masa para sa demokratiko’t anti-imperyalistang kahilingan at iba pang porma ng pakikibaka ng mamamayan na isinusulong sa kalunsuran at kanayunan, gaya ng elektoral, bilanggong pulitikal at usapang pangkapayapaan. Ilalarawan ang mga ito sa pamamagitan ng iba’t ibang mga balita’t litrato ng kanilang mga mobilisasyong masa at propaganda.


ISYU 5: Hunyo 2017
DOWNLOAD PDF
Usapang Pangkapayapaan, Suportahan!
Isulong ang Digmang Bayan Tungong Kapayapaan!


Sa isyung ito, bibigyang diin ang papel ng usapang pangkapayapaan sa balangkas ng digmang bayan, at ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) bilang tugon sa kahirapan at ubod ng negosasyon. Lalamanin ng isyung ito ang mga obrang pumapatungkol sa mga usapin sa negosasyon. Sa diwa ng pagpapaigting sa digmang bayan, patuloy na ipinapakita ang buhay at pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan, isinasalamin ang pamumuno ng proletaryado, at inihahandog ang mga akdang sumasalamin sa buhay, mga sakripisyo at patuloy na pagpupunyagi ng mga pinagsasamantalahang uri at sektor sa lipunan.

Malugod ding ipinakikilala ang bagong seksyon ng komiks na Kuwentong Kulisap na itinatampok ang magkaibigang sina Kislap Alitaptap at Arming Hantik. Inaanyayahan ang mga mambabasa na subaybayan ang kanilang matalas na pagsusuri sa mga pang-araw-araw na isyung nakakaapekto sa buhay ng masa.

ISYU 6: Disyembre 2017 
DOWNLOAD PDF 
Ang Tunay na Pagbabago ay Makakamit Lamang sa Rebolusyon ng Sambayanan

Ang ikaanim na isyu ng tilamsik ay inilabas sa gitna ng lumalakas na panawagang patalsikin si Rodrigo Duterte. Sa isyung ito, patuloy na inilantad ang kahungkagan ng mga pagbabagong kanyang ipinangako at isinalarawan ang tunay na pagbabagong makakamit lamang sa pamamagitan ng rebolusyon ng sambayanan.


No comments: