AKLATAN

 “(Ang layunin natin ay) tiyakin na akmang-akma ang panitikan at sining sa buong makina ng rebolusyon bilang sangkap na bahagi, na magagamit ang mga ito bilang makapangyarihang sandata sa pagbubuklod at pagtuturo sa mga mamamayan at sa pagtuligsa at pagdurog sa kaaway, at tumutulong ang mga ito sa mga mamamayan sa paglaban sa kaaway nang may pagkakaisa sa damdamin at isipan.”Ang gawaing pangkultura ay gawaing edukasyon.  Ayon kay Kasamang Mao Zedong, “Ang rebolusyonaryong kultura ay isang makapangyarihang rebolusyonaryong sandata ng malawak na masa ng sambayanan. Inihahanda nito ang batayan sa ideolohiya bago sumapit ang rebolusyon; ito ay isang mahalaga at tunay na esensyal na larangan ng pakikibaka sa pangkalahatang rebolusyonaryong larangan sa panahon ng rebolusyon.”  

Ang mga nakalista sa ibaba ay ilan lamang sa mga progresibo at rebolusyonaryong lathalaing makakatulong sa pagsusulong ng rebolusyong pangkultura -- ang pagtataguyod ng makabayan, syentipiko at makamasang kultura, laban sa dominanteng pyudal, burgis at kolonyal na kultura.


KALAGAYAN AT MGA TUNGKULIN

Ang Nagkakaisang Prente sa Gawaing Pangkultura (Mao Tse-tung)
Hinggil sa Gawaing Pangkultura sa Hanay ng Manggagawa (JMS, 1984)
Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas (JMS, 1994)
Isang Pambansa, Syentipiko at Pangmasang Kultura (JMS 1998)
Krisis ng Kulturang Pilipino (JMS 1998)
Mga Pananalita sa Yenan Forum Hinggil sa Sining at Panitikan (Mao Tse-Tung)
Mga Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda (JMS, 1966)
PAKSA Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura (JMS, 1971)
Pangangailangan para sa  Rebolusyong Pangkultura (JMS, 1966)
Praymer sa Rebolusyong Pangkultura at ang Gawain sa Sining at Panitikan (ARMAS, Pebrero 2006)
Talks at the Yenan Forum on Literature and Art (Mao Tse-Tung 1942)


HINGGIL SA DULA, PANITIKAN, SINING BISWAL AT MUSIKA

Mensahe sa Nagkakaisang Progresibong Artista-Arkitekto (JMS)
Mao Zedong's Revolutionary Aesthetics and Its Influence on the Philippine Struggle(Guillermo 1993)
Thoughts on the League of Left-wing Writers (Lu Hsun, 1930)
On Revolutionary Art and Literature (JMS) 
Rebolusyonaryong Panunuring Masa sa Sining at Panitikan (PAKSA at NPAA, mga dokumento ng 1971)
Revolutionary Literature and Art in the Philippines, from the 1960s to the Present (JMS)
Towards a Revolutionary Poetics (JMS) 


Kamao - Salin ng mga Tula ni Mao Zedong

MUOG Ang Naratibo ng Kanayunan sa Matagalang Digmang Bayan sa Pilipinas
PUNLA Rebolusyonaryong Lathalaing Pampanitikan ng Bikol

Sa Loob at Labas ng Piitan (Jose Ma. Sison) 
STR Mga Tula ng Digmang Bayan (1989)
ULOS Pangkulturang Dyornal ng Pambansa-Demokratikong Kilusan


Mga Rebolusyonaryo at Progresibong Awitin

Maikling Gabay sa Pagdrowing (borador) 


MGA DAGDAG NA SULATIN

The Miseducation of the Filipino (Renato Constantino Sr.)
Culture and Counter-Culture (Renato Constantino Sr.)
Culture of Subservience (Renato Constantino Sr.)
Radical Tradition of Philippine Literature (E. San Juan Jr) 
Covert Presence (Alice Guillermo)
The Imagination of a Class Struggle (Carlos Bulosan)
Veneration without Understanding (Renato Constantino)
Peryodismong Pulahan: Sa alaala ni Christine Puche (1976-2013)


Bisitahin din ang 'Pagpapalaganap ng Rebolusyonaryong Kultura' sa PADEPAonline.

Iba pang rebolusyonaryong publikasyonNo comments: