@tilamsik

Read in EnglishAng hukbong walang kultura ay mapurol na hukbo 
at ang mapurol na hukbo ay hindi makakagapi ng kaaway.”
- Mao Zedong


Ang @tilamsik ay ang rebolusyonaryong pangkulturang website ng Camarines Norte sa rehiyong Bikol. Ito ang digital na bersyon ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy, ang rebolusyonaryong pangkulturang dyornal ng Camarines Norte.
Noong Disyembre 2014, inilabas ang unang isyu ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy bilang pangkulturang dyornal ng Armando Catapia Command ng Bagong Hukbong Bayan sa Camarines Norte. Nagsilbi itong daluyan ng mga obrang nilikha ng mga kasapi ng Partido, mga pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan at mga kasapi ng mga organisasyong masa sa mga larangang gerilya sa kanilang patuloy na pagpupunyagi sa iba’t ibang gawain upang isulong ang rebolusyon. Karamihan sa mga obra ay resulta ng maikling palihan (workshop) sa panitikan.  Naglathala din ng ilang piling obra mula sa mga karanasan ng ibang probinsya.Upang maabot pa ang mas malawak na masa, binuo ang @tilamsik. Tulad ng dyornal, masasalamin dito ang kongkretong mga kalagayan, inaabot na mga pagsisikap at ang antas ng kamalayan ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Camarines Norte. Ilalabas dito ang mga obrang inilathala sa dyornal at maging ang mga obrang hindi pa nailalathala. Tumatanggap din ang @tilamsik ng mga ambag mula sa mga mambabasa nito. Ang bawat obrang ilalabas dito ay bukas  sa pagpapalaganap at panunuri.


Nilalaman ng @tilamsik ang mga sumusunod na kategorya:

MGA ISYU NG DYORNAL

Mga obra mula sa mga nailathalang isyu ng pangkulturang dyornal na  TILAMSIK;

MGA OBRA
Mga obra na inihanay ayon sa anyo nito (Panitikan, Awit, Sining Biswal at Bidyo);

BUHAY NPA
Ilang larawan ng pang-araw-araw na karanasan ng rebolusyonaryong hukbo;
      
MGA AMBAG
Mga isinumiteng obra ng mga mambabasa ng @tilamsik, na dumaan na sa panunuri ng pamatnugutan;

AKLATAN
Ilang lathalain hinggil sa rebolusyonaryong gawaing pangkultura.


Rebolusyonaryong Panunuring Masa


Bilang bahagi ng tungkulin sa gawaing pangkultura, hinihikayat ang pagpaabot ng mga komento, mungkahi at kritisismo o panunuri upang mapaunlad ang @tilamsik at ang mga obrang ilalabas dito. 

Sa rebolusyonaryong panunuri ng mga obra, mayroong dalawang pamantayan: ang pamantayang pampulitika at ang pamantayang pansining.  Ang pamantayang pampulitika ay tumutukoy sa matalas na paglahad ng rebolusyonaryong pulitika: isinasalarawan ba ng mga obra ang mga rebolusyonaryong prinsipyo, patakaran at paninindigan? Sinasalamin ba ng mga ito ang konkretong karanasan at pakikibaka ng masa?  Nagsisilbi ba ang obra sa kapakanan ng masa at ng rebolusyon?  Sa pamantayang pansining naman, tinutukoy ang estetika o antas ng kahusayan sa sining at panitikan: naiintindihan, kaaya-aya at angkop ba ang pagkalikha ng mga obra at disenyo ng @tilamsik?  Sa pangkabuuan, ano ang epekto ng @tilamsik?


Pag-aambag


Hinihikayat namin ang lahat ng mga pulang mandirigma, aktibistang masa at lahat ng kaibigan ng rebolusyon na mag-ambag ng kanilang mga akda at likhang-sining. Mainam na isalang muna ang mga obra sa kolektibong rebolusyonaryong panunuri; ang pagsasagawa nito ay nalalapit sa praktika ng pagpuna at pagpuna- sa-sarili (PPS) -- prinsipyado, mapagkasama at konstruktibo. 


Sa paglalathala,  maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa pagkakaayos ng mga obra upang mas maging angkop at malinaw ang pagkakalahad ng mga ito. Sisikapin ng pamatnugutan ng @tilamsik na mailathala ang lahat ng mga ambag.


Bukas din ang pamatnugutan sa mga donasyong pinansyal at materyal upang mapaunlad ang   pagpopopularisa at pag-aangat ng istandard ng rebolusyonaryong sining at panitikan. 


Para sa mga ambag, mungkahi at iba pang paabot:


Your Name


Your Email*


Your Message*
Magpapadala ng e-mail ang pamatnugutan kung natanggap ang inyong ambag.

Para sa mga mahahabang akda o sining biswal, maaari ding i-email ang inyong mga ambag sa ambagtilamsik@protonmail.com.  Maaaring gumamit ng alias o pen name para sa mga isusumiteng obra.  Hindi ilalantad ng @tilamsik ang e-mail address ng mga mag-aambag.

(Tip: Maaaring gumawa ng pansamantalang e-mail sa protonmail.com, openmailbox.org, mail.com, gmx.com  at iba pa, para sa pagsusumite ng mga obra. Hintayin lang ang kumpirmasyon na natanggap ang inyong ambag.

 Sa mga gumagamit ng proxy IP address o VPN, i-email na lang ang inyong mga ambag.)