ISYU 4: Pambungad

TILAMSIK, Patuloy na Magmumulat at Mag-oorganisa

“Mahusay ang nakamit na mga tagumpay sa pakikibaka ng rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran at kanayunan sa panahon ng korap, papet at pasistang rehimeng Aquino.” “...higit na maisusulong ang digmang bayan sa kasalukuyang gobyerno ni Rodrigo Duterte, ang bagong punong tagapamahala ng estado ng mga naghaharing uring malaking burgesyang komprador at malaking panginoong maylupa.”
                                                                                                        
    - Ka E. Janis Lara, PKM

Sa huling mga taon na ng nakaraang rehimeng Aquino nagsimulang ilathala ang TILAMSIK. Walang kasing inam na pagkakataon ito kung saan mahusay na sumusulong ang iba’t ibang porma ng rebolusyonaryong pakikibaka ng masang magsasaka, magkakabod, mala-manggagawa at iba pang aping uri’t sektor sa kanayunan at maging sa kalunsuran. Kaalinsabay nito, dumarami ang mga pag-aaral sa Pambansang Demokrasya at Marxismo-Leninismo-Maoismo, at higit na napagsisikapan ang pagsusulong ng pambansa demokratikong kilusang propaganda.
 
Sa nakaraang tatlong isyu ng TILAMSIK, nilaman nito ang 36 na tula, 131 na litrato at drowing, 19 na kuwento, 4 na dula, 14 na liham, 5 awit at 7 sanaysay ng iba’t ibang aktibidad at rebolusyonaryong gawain. Ngayon naman, isusulat ang panibagong kabanata ng apoy ng TILAMSIK, bilang rebolusyonaryong pangkulturang dyornal, sa pakikibaka nito sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng Duterte. Panibagong hamon ito na magpursige para sa pagmumulat at pag-oorganisa sa masang magsasaka, manggagawang bukid, magkakabod, drayber, kabataan, kababaihan, guro at iba pang aping sektor, para sa demokratikong rebolusyong bayan.

Ang ika-apat na isyu ng TILAMSIK ay inilathala kasabay ng pagsisimula ng unang taon ng bagong rehimeng Duterte. Sa mga darating na taon, patuloy ang pagkabulok ng sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunan at walang kaparis na lalalim at lalawak ang kagutuman at kahirapan ng mamamayang Pilipino.

Pawiin ang mga ilusyon! 
Lahat para sa mobilisasyon sa digmang bayan!

Ang ika-apat na isyu ng TILAMSIK ay nasa mainam na kalagayan para maging kasangkapan sa pagpupukaw at pagoorganisa sa panahon ng pansamantalang kaluwagang bunga ng pagsisimula ng negosasyong pangkapayapaan at deklarasyon ng tigil-putukan sa pagitan ng GRP (Government of the Republic of the Philippines) at NDFP (National Democratic Front of the Philippines). Dapat ubos-kayang magsilbi ito para tumulong sa mabilis na pagbubuo ng mga samahang masa at pagpapalaki ng kasapian ng baseng masa sa pinakamaraming baryo at komunidad sa lunsod. Dapat na magsilbing ahitasyon o pampakilos ang TILAMSIK para sa patuloy na pagpapalawak ng iba’t ibang porma ng pakikibakang anti-pasista, anti-imperyalista at antipyudal.

Kaya sa bawat pahina ng isyung ito, patuloy na matatagpuan ang mga tula, kwento at awit na pumapaksa sa armadong pakikibaka at BHB at mga salaysay ng karanasan sa gawain at pakikibaka mula sa mga organisasyong masa at pulang mandirigma. Bilang pagpupugay sa mga kasamang martir, nakalathala ngayon ang pagkilala kay Kasamang Armando Catapia.

Nilalaman din, sa unang pagkakataon, ang pagkilala sa mga tampok na matatagumpay na hayag na mga pakikibakang masa para sa demokratiko’t anti-imperyalistang kahilingan at iba pang porma ng pakikibaka ng mamamayan na isinusulong sa kalunsuran at kanayunan, gaya ng elektoral, bilanggong pulitikal at usapang pangkapayapaan. Ilalarawan ang mga ito sa pamamagitan ng iba’t ibang mga balita’t litrato ng kanilang mga mobilisasyong masa at propaganda.

Magsisilbi ang kasalukuyang isyu ng pangkulturang dyornal ng ACC(BHB) at NDF ng Camarines Norte sa paghahanda ng baseng masa at rebolusyonaryong kilusan sa higit na pagsusulong ng armadong pakikibaka at paglulunsad ng malalaking pakikibakang masa.

No comments: