Eleksyon ng Pamunuan sa Sangay ng Partido

ni Ka Charlene Abel
Isinaayos ng istap ng TILAMSIK
ISYU4 DAGLI


Natutuwa akong ibahagi ang isa sa masasayang araw ng aking pagiging rebolusyonaryo. Naatasan kami noon na mag-GM (gawaing masa) sa eryang saklaw ng yunit. Ang mayor naming layunin ay ayusin ang organisasyon at linawin ang mga kasalukuyang tungkulin ng mga SPL (Sangay ng Partido sa Lokalidad). Matapos ang konsultasyon ng yunit, kagyat na nag-briefing ang tumatayong komand na naatasan para sa gawain. Sa isang magkakanugnog na mga baryo lumanding ang aming iskwad.

Determinasyon Para sa Bagong Karanasan

Kinaumagahan, dumating ang aming pinatawag na responsableng mag-asawang kasama na sina Ka Junjun at Ka Gige. Kinonsulta at binigyan namin sila ng oryentasyon. 

Ani ko, “Mas maganda po siguro na mapaabutan na ang mga kagawad ng sangay na GK (Ganap na Kasapi) ang istatus para naman sa partikular na paghahanda sa eleksyon ng pamunuan ng SPL. Kailangan ito para ma-ehersisyo natin ang nakasaad sa SBP (Saligang Batas ng Partido). Kayanin na po kaya natin na tipunin ang lahat na GK para sa eleksyon, sa kabila na ang kaaway ay lagi tayong binibisita?”

“Kaya natin ‘yon,” sagot ng aming IL (iskwad lider) at ng kasamang mag-asawa.

“E ‘di sige, pag-usapan naman natin ang petsa. Kaya po ba natin ang 3-4 araw na pagpapaabot sa mga delegado?” ang tanong ko. Dahil walang tumatayong kalihim ng sangay, gagawa kami ng sulat para sa mga kasama, gayon din sa mga puno ng grupo ng sangay. Dagdag ko pa, “Kapag naihanda naman natin ang pangangailangan, dokumentong gagamitin, venue at pagkain, matatapos natin sa isang araw ang eleksyon.”

Habang abala ang SPL sa paghahanda, kami naman ay naghatian na ng gawain. Bagong karanasan ito sa amin kaya’t bagong kaalaman naman ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lamang magkakaroon ng eleksyon ng SPL sa baryong iyon.

Nang matapos namin ang mga kailangang ihanda, nagkonsultahan naman uli kami. Nagkaisa kaming lumipat na sa site habang maaga pa, para sa ilan pang aayusin, tulad ng kuryente at pagpapatawag sa mga CO ng MB (milisyang bayan) sa ilang nakapalibot na baryo para sa taguyod sa seguridad. Tinasa rin ang kilos ng kaaway at ang mga posibilidad na maaaring maganap.

Naghatian uli kami ng gawaing kaugnay sa haharap sa aktwal na eleksyon – mga tatayong “Comelec”, mangangasiwa sa pagpapadaloy, magiging katitikan, seguridad, kusina at magmomonitor sa CP para sa kilos ng malapit na kaaway.

Eleksyon, Pagtataguyod ng Demokratikong Sentralismo

Mga alas-seis ng umaga pa lang, nagsimula nang dumating ang mga delegado para sa pagdalo sa pulong ng sangay. Sa pag-umpisa ng aktibidad, nilatag muna ang layunin na makapag-eleksyon ang sangay at maisaayos ang istruktura ng SPL. Pagkatapos nito, nagpakilala ang lahat ng kandidato o lahat ng GK, at binasa ang kanilang talambuhay. Nakakatuwang mapakinggang may matagal nang kasama at may-edad na, pero nandoon pa rin ang determinasyong gabayan ang mas mga nakakabatang kadre. Nagpakilala rin ang mga kasama na mangangasiwa at tatayong ‘Comelec’. Binasa ang ilang sipi mula sa SBP at Gabay sa Gawaing Masa sa Kanayunan.

Pagkatapos, nagpaliwanag ang kasamang tagapagpadaloy, “Ngayon po, dadako na tayo sa pagpili ng magiging kalihim. Ang sistema ng pagboto ay sikreto. Ang bawat isa ay boboto ng isang pangalan batay sa posisyong hinihingi. Ipapasa n’yo po sa ating ‘Comelec’. Meron po tayong ballot box na walang laman; ilalagay n’yo dito ang papel na may pangalan ng inyong ibinoto. Ngayon ay may 22 delegado o GK na boboto; dapat sana ay mas marami pa. Ngunit sa iba’t ibang kadahilanan, hindi nakadalo ‘yong iba -- katulad nina Ka Siza at Ka Lukas na umalis na sa baryo bunga ng panggigipit ng kaaway. Iyong mga nasa baryo pa at kaya pa namang gumampan ng gawain ay pwede nating iboto, kahit wala dito. Ano po sa tingin ng kapulungang ito?”

May ilang segundong katahimikan. Maya-maya’y may nagtanong, “Pa’no po kung mahalal ‘yong wala dito, tapos hindi naman gumampan?”

“Tungkulin ng pulong ng sangay na ito na pumili ng alam ninyong makakagampan. Kung mahalal siya, karapatan n’ya ‘yon. Iimbitahan siya sa pulong at ipapaunawa sa kanya ang pagkakahalal sa kaniya. Tatanungin siya kung makakagampan siya. Kapag tinanggap niya ang responsibilidad, magkakaroon ng malinaw na plano at hatian ng gawain. Ngunit kung hindi s’ya makagampan ayon sa diwa ng SBP, puwede siyang tanggalin sa kanyang posisyon at palitan. Ipapakat siya sa gawaing makakagampan siya,” tugon ng tagapagpadaloy.

Nagmungkahi naman ang isa pang delegado, “Pwede pong ma-rebyu muli at mailinaw kung ano ang mga tungkulin ng bawat posisyon na tinalakay natin?”

“Sige,” sagot ng tagapagpadaloy at tinalakay niya ito sa kapulungan. Matapos nito, nagpahayag ang mga delegado na malinaw na.

“O sige, sa botohan na tayo,” pagpapatuloy ng tagapagpadaloy. “’Yon pong may limitasyon sa pagsusulat ay magpatulong na lang po sa marunong.”

Matapos ang malayang pagpili at pagboto, nagbilangan na. Nag-tabla sa pagkakalihim kaya kailangang ulitin ang botohan para i-break ang tabla. Sa muling pagboto, may nahalal nang kalihim. Sinalubong siya ng palakpakan. Sa ikalawang kalihim, ang nanalo ay ang dating naka-tabla sa pagkakalihim.

Muling nagpaliwanag ang tagapagpadaloy, “Dadako na po tayo sa 9 na kasapi ng KT (Komiteng Tagapagpaganap). Ang ilalagay n’yo po sa balota ay siyam na pangalan mula sa mga kalahok, maliban sa nahalal na.”

Nang makumpleto na ang pagpili sa 9 na kasapi ng KT, nagbotohan din para sa magiging CO ng Milisyang Bayan at Finance Officer.

Biswal mula sa SILYAB, ang rebolusyonaryong pahayagan ng Bikol

Higit na Konsolidasyon at Paglakas ng Sangay

Pagkatapos ng eleksyon, nagbigay ng mensahe ang bagong kalihim, “Maraming salamat sa aking mga kolektibo at sa tiwala n’yo na makatulong tayo sa pagsusulong ng digmang bayan. Sa abot po ng aking makakaya, gagampanan ko ang gawaing iniatang ng Partido. Mungkahi ko lang sa kolektibo na magtulungan tayo sa mga gawain, lalo na sa ating pangalawang kalihim na relatibong mas mayaman sa karanasan.”

Nagbigay din ng mensahe ang iba pang bagong opisyal. Habang nakikinig, tuwang-tuwa kami sa kanilang mga mensahe. Mababanaag ang kanilang mataas na moral at layuning umabante ang rebolusyonaryong kilusan sa antas baryo. Sana makalipas ang eleksyon 2016 ng reaksyonaryong gobyerno, makapagtayo na rin ng KRB (Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo).

Itinalakay ang pangkalahatang direksyon na magiging gabay o target ng SPL sa loob ng isang taon. Matapos nito ay nag-aral ng memo sa pakikibakang elektoral. Sa pagtatapos, nagkaroon ng pangkulturang pagtatanghal at nag-meryenda na mula sa mga dala ng mga dumalo.No comments: