Ang Milisyang Bayan

ni Ka Juck
ISYU4 TULA
Biswal mula sa SILYAB, ang rebolusyonaryong pahayagan ng Bikol

Sila ang mga magsasakang inarmasan,
Inarmasan ng rebolusyonaryong teorya,
Teoryang MLKMZ*
Na pinanday sa praktika.


Buong tapang na hinaharap ang mga suliranin,
Suliraning siyang humahasa sa katatagan
Ng kanilang kalooban para harapin
Ang mga pasistang kaaway.


Sila ang magsasakang may tangan na itak
Itak na humahawan sa kasaysayan,
Kakambal ng prinsipyong pinaglalaban.


*MLKMZ – Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong o
Marxismo-Leninismo-Maoismo
No comments: