Serye ng mga Kumperensya ng mga Kadre ng Partido sa iba’t ibang linya ng gawain, Isinulong

ISYU2 REPORTAHE
Upang maitaas ang kalidad at resolbahin ang kagyat na usapin sa kondukta ng rebolusyonaryong gawain sa iba’t ibang larangan at lugar, inilunsad ang sunod-sunod na mga kumperensya ng mga kadre ng Partido na isinagawa noong huling kwarto ng taong 2014 at unang kwarto ng 2015. Ito ay ginanap sa baseng likuran ng mga larangang gerilya at matiyagang itinaguyod ng mga organisasyong masa at iba pang mga taga-suporta ng rebolusyonaryong kilusan.

Noong Nobyembre 2014, ginanap ang Unang Pamprobinsyang Kumperensya ng mga instruktor sa Batayang Kurso ng Partido (BKP) at sa Paaralang Primarya ng Partido. Dinaluhan ito ng mga istap sa gawaing instruksyon sa mga Larangan at mga makinarya sa instruksyon sa mga seksyon at lokalidad.

Masusing tinalakay ang inabot ng kampanya sa pag-aaral sa BKP sa loob ng dalawang taon. Nagkaisa ang mga lumahok sa kumperensya sa kahalagahan ng masikhay na pagtatayo ng makinarya sa instruksyon at paglulunsad ng iba’t iba ang tipo ng pag-aaral ng BKP, katulad ng pamamaraang seminar at istagard, batay sa pleksibilidad ng mga mag-aaral ng BKP. Nakita rin ang kahusayan ng malaganap na pag-aaral ng BKP sa mga lokalidad sa pamamagitan ng mga lokal na instruktor. Bunga nito, naging masigla at signipikanteng lumaki ang bilang ng napatapos sa kursong BKP na walang katulad sa nakaraan sa loob ng Probinsya. Naiulat din ang masiglang pagsulong ng kaakibat na paaralan sa Intermedyang Kurso ng Partido (IKP), kung saan,kagaya sa BKP, lumaki rin ang bilang ng nakapagtapos.

Sa kumperensya, nag-aaral ang mga instruktor ng mga pangunahing aralin sa mga kurikulum ng Paaralang Primarya. Nagbukas ito sa higit pang pagkilala sa kahalagahan ng iba pang araling pampartido, maliban sa mga naibalangkas na kurso ng pag-aaral sa Partido. Nakatulong ito upang higit na mapalalim ang pag-unawa nila sa mga batayang linya at prinsipyo na nilalaman ng BKP at upang mabuo ang higit na kumpyansa sa gawaing instruksyon at itaas ang kalidad nila sa pagtuturo.

Isa pang Pamprobinsyang Kumperensya sa Gawaing Pangkultura ang inilunsad noong Enero 2015. Masigla itong dinaluhan ng mga kadre at aktibista sa kultura na mula sa lokalidad at sa hanay ng hukbo. Tampok sa nasabing kumperensya ang pagbabahaginan ng mga karanasan sa gawaing pangkultura sa kanya-kanyang erya. Nakita na may mas mataas na antas na inabot ang gawaing pangkultura sa
Probinsya ngunit kailangan pang masistematisa ito, maging integrado sa iba pang gawain at higit pang mapasigla ang pagbubuo ng mga grupong pangkultura. Nagkaroon din ng pagsasanay sa pagsulat at pagdirehe ng dula na higit pang nagpaunlad sa kaalaman ng mga kasama sa nabanggit na sining.

Sa isa pang bahagi ng Probinsya, ginanap ang Panlarangang Kumperensya ng mga lider at iba pang opisyal ng Milisyang Bayan. Ang Kumperensya ng MB ay ginanap noong Enero 2015. Bitbit ang kanilang mga naipong karanasan sa iba’t ibang gawaing militar, dumalo ang mga representante mula sa iba’t ibang yunit ng Milisyang Bayan sa mga baryo. Layunin ng Kumperensya na itaas ang kaalaman at kasanayan sa teknika at taktika sa pakikidigmang gerilya, gawaing paniktik at manera ng pagkilos ng platun at koordinasyon sa antas sub-seksyong Milisyang Bayan.

Tampok din sa kumperensya ang paglalagom ng mga opensiba at depensibang labanan na naganap sa isang bahagi ng Probinsya mula noong 1980s hanggang sa kasalukuyan. Naibahagi sa mga dumalo ang mga mahahalagang aral na nahalaw sa mahigit tatlong dekadang
praktika sa paglulunsad ng iba’t ibang tipo ng taktikal na opensiba, maging ang aral sa mga depensibang labanan.

Noong Pebrero at Marso, dalawang magkahiwalay na kumperensya ng mga kadre ng Partido sa lokalidad ang inilunsad. Layunin ng kumperensya ang mapahusay ang pamumuno at pangangasiwa sa organisasyon ng Partido sa batayang antas. Idiniin din sa kumperensya ang pagpapahusay ng pamumuno ng Partido at pag-uugat sa masa. Masusing tinalakay at inugat ang mga nagiging suliranin ng mga kadre sa mga sangay sa pamamagitan ng bahaginan ng mga karanasan at kalagayan ng pamumuno at pangasiwa sa organisasyon. Ang mga lumitaw sa talakayan ng mga kadreng lokal hinggil sa kanilang mga karanasan, suliranin at mga usapin sa pamumuno nila sa baryo ay magsisilbing materyal para sa paglalagom ng praktika ng pamumuno sa partido at sa masa. Magsisilbi rin itong gabay sa mga kadreng seksyon at nakatataas na organo ng Partido para sa mahusay na paggabay sa mga batayang organisasyon ng Partido.

Ang mga nahalaw na aral sa mga karanasan ng mga kadre na lumahok sa mga kumperensya at mga pag-aaral para sa pagpapalalim ng kanilang kaalaman ay makakapagbigay ng kumpyansa sa kanila sa higit pang pagpapahusay sa pagtupad at paggampan sa iba’t ibang linya at saklaw ng gawain sa rebolusyon.

No comments: