ISYU 4 DIGITAL COPY

DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG


Pawiin ang mga ilusyon! Lahat para sa mobilisasyon sa digmang bayan!

Ang ika-apat na isyu ng TILAMSIK ay inilathala kasabay ng pagsisimula ng unang taon ng bagong rehimeng Duterte. Nasa mainam na kalagayan para maging kasangkapan ito sa pagpupukaw at pagoorganisa sa panahon ng pansamantalang kaluwagang bunga ng pagsisimula ng negosasyong pangkapayapaan at deklarasyon ng tigil-putukan sa pagitan ng GRP (Government of the Republic of the Philippines) at NDFP (National Democratic Front of the Philippines).  Patuloy na matatagpuan sa isyung ito ang mga obrang pumapaksa sa armadong pakikibaka. Nilalaman din, sa unang pagkakataon, ang pagkilala sa mga tampok na matatagumpay na hayag na mga pakikibakang masa para sa demokratiko’t anti-imperyalistang kahilingan.
No comments: