Puspusang Konsolidahin at Mabilis na Palawakin ang Rebolusyonaryong Kilusang Masa

ni Ka E. Janis Lara (PKM-NDF)
(Mga litrato mula sa NDF- Camarines Norte)
ISYU4 PANIMULANG PAHAYAG

Mahusay ang nakamit na mga tagumpay sa pakikibaka ng rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran at kanayunan sa panahon ng korap, papet at pasistang rehimeng Aquino. Determinado’t taas-moral ang rebolusyonaryong pwersa, ang masang magsasaka at iba pang aping uri na magrebolusyon. Mula sa nakaraang mga tagumpay, higit na maisusulong ang digmang bayan sa kasalukuyang gobyerno ni Rodrigo Duterte, ang bagong punong tagapamahala ng estado ng mga naghaharing uring malaking burgesyang komprador at malaking panginoong maylupa.

Nitong nagdaang higit sa dalawang taon, mahusay na sumulong ang pambansa demokratikong kilusan ng mamamayan sa pamamagitan ng iba’t ibang porma ng rebolusyonaryong pakikibaka sa kalunsuran at kanayunan. Dulot ito ng patuloy na pagpapalakas sa ideolohiya, pulitika at organisasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Pagsulong ng Armadong Pakikibaka sa Kanayunan

Ipinakita ng mga inilunsad na taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan sa kanayunan ang pagkabigo ng mabangis na Oplan Bayanihan ng anti-mamamayang rehimeng US-Aquino na inilunsad ng berdugong 49th IB, PA sa saklaw nating mga larangang gerilya. Nagpapakita ito ng pagtaas ng kakayahan sa pamumuno ng Partido at kumpyansa ng mga komander at pulang mandirigma na magsagawa ng aksyong militar.

Ang baseng masa, bukod sa pagkabawi mula sa mga pansamantalang pinsala ng karahasang militar, ay higit na nakapag-ayos at nakapagkonsolida. Ang mga pagsulong na ito na natamo ay bahagi ng matatag na umaabanteng rebolusyonaryong digmang bayan sa buong bansa.

Bago pa man magsimula ang kampanya sa eleksyon, malaganap nang naisasagawa ng KM (Kabataang Makabayan), KAGUMA (Katipunan ng mga Gurong Makabayan), PKM (Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid) at iba pang rebolusyonaryong organisasyong masa ang tuloy-tuloy na mga Operasyong Pinta at pamamahagi ng ilang libong polyeto na naglilinaw sa pambansa demokratikong pagsusuri sa eleksyon at nagbabandila ng islogang “Rebolusyon, hindi eleksyon” at “Kabataan at mamamayan, sumapi sa NPA”.Pagpapalakas ng Demokratikong Pakikibaka
at Mobilisasyong Masa

Nagpatuloy ang nagpanibagong lakas ng hayag na anti-pasista at anti-imperyalista na pakikibakang masa. Nakapagsusustine, nakapagpapalakas at nakapagrerehistro ng papalaking bilang ng partisipasyon ng mga magsasaka, malamanggagawa, magkakabod, kabataan at estudyante, kababaihan at mga panggitnang pwersa na nagmula sa paparaming bilang ng mga baryo at sentrong bayan. Kaalinsabay nito, higit na napagsumikapan ang pagsusulong ng pambansa demokratikong kilusang propaganda.


“Butog, bulaan (sinungaling).” Protesta laban kay Aquino.
Sa pangunguna ng mga militante at demokratikong organisasyon, umaabot sa libo ang bilang ng mga namomobilisa sa nabuong labindalawang “mass action center” o sentro ng kilusang masa. Sa taong 2014, halos buwan-buwan nilang isinagawa ang mga protesta para ipanawagan ang pagpapatalsik sa korap at papet na si Aquino. Binatikos nila ang mga isyu gaya ng korapsyon sa gobyerno at karahasang militar, at isinulong ang paglaban sa malakihan at dayuhang pagmimina, pagpapataas ng presyo ng kopra at iba pang produktong agrikultural, at pagpapanawagan para sa tunay na reporma sa lupa. Militante na inilunsad ang welga ng mga drayber ng dyip at van laban sa hindi makatarungang pagsingil sa mga paglabag sa batas trapiko at planong “phaseout” ng mga dyip. Mahusay na karanasan ang naging pagsasanib ng welga at protesta sa mga “mass action center” na ito.

Mayo Uno
Ang may ilang libong kataong mobilisasyon na natipon sa mga sentrong urban noong Mayo 1, 2016, Pandaigdigang Araw ng Paggawa, ang pinakamalaki na sa loob ng nagdaang higit na isang dekada. Sumuporta ito bilang isang miting de avance ng mga progresibong party list at kandidato sa senado. Militanteng pakikiisa rin ito sa uring manggagawa at kahilingan sa pagpapataas ng sahod.

Inagurasyon ni Duterte, Hunyo 30, Mendiola
Masigla at mainit na nakiisa ang mamamayan sa probinsya sa mga pakikibakang masa sa Mendiola at Batasan. Lumahok ang ilang daang magsasaka sa rali sa inagurasyon ng bagong gobyernong Duterte para itaguyod ang mga kahilingan ng magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa noong Hunyo 28-30 sa Mendiola. Nasundan ito ng higit na mas malaking partisipasyon sa pagtitipon ng mamamayan sa Batasan noong Hulyo 20-25, sa SONA (State of the Nation Address) ni Duterte, para isulong ang pambansa demokratikong kahilingan ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang aping uri at sektor.

SONA ni Duterte, Hulyo 25, Batasan


Mahusay at masiglang isinulong ng mga progresibo at makabayang party list, katuwang ang mga sektoral na organisasyon, ang mga gawain sa pakikibakang elektoral.


Sa panahon ng eleksyong 2016, isinulong nila nang mas masaklaw at organisado ang mga serye ng caravan, Mobile Propaganda Teams (MPTs) at pagdidikit ng mga poster na nakapagtala ng pinakamaraming lugar na inabot, para ikampanya ang mga progresibong party list at kandidato sa pagka-senador. Inilunsad ang pinakamalaking miting de avance noong Mayo Uno at higit na naitambol ang “Agenda ng Mamamayan”. Patuloy na napapahusay ang gawaing pakikipag-alyansa ng mga progresibong party list sa mga kandidatong pulitiko at panggitnang pwersa.

Mahusay na naisusulong ng mga progresibong organisasyong pangkarapatang pantao at mga progresibong sektoral na organisasyon ang pakikibaka para sa interes ng bilanggong pulitikal.


Sa kabila ng mga gawa-gawang kaso at panggigipit ng reaksyonaryong mga batas at proseso ng korte, militante na nilabanan ito ng mga progresibong abogado at nakagawa ng matalinong mga taktika para sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal.

Ang isyu sa pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal ay wasto’t walang humpay na sumasanib at nilalaman ng demokratikong kilusang masa at partikular na tampok na kahilingan sa mga piket tuwing may nagaganap na “hearing” ng kaso at mobilisasyong masa ng Disyembre 10, Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao. Tuloy-tuloy na ipinanawagan nila ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal sa nakaraang kampanya ng eleksyong 2016 at ibayong sumigla sa balangkas ng nagaganap na pagsasaayos ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP.

Masiglang nagtaguyod at agresibong kabahagi ang mga progresibo’t demokratikong organisasyon sa pagsusulong ng pakikibaka sa negosasyong pangkapayapaan para sa tunay at matagalang kapayapaan, katarungang panlipunan, kaunlaran at tunay na kasarinlan.

Tuloy-tuloy na nagsasagawa ng mga propaganda ang mga sektoral na organisasyon. Nilaman ang usapang pangkapayapaan sa manipesto ng “Agenda ng Mamamayan sa Probinsya”, press-con at malaganap na Operasyong Pinta. Tiniyak nila ang paglahok sa mga pambansang mobilisasyon at nakiisa sa malawak na mamamayan sa panawagan para sa negosasyong pangkapayapaan, tigil-putukan at pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal sa naging pagtitipon sa unang SONA ni Duterte.


Usapang Pangkapayapaan ng NDFP-GPH, Ngayon Na
Lahat para sa Mobilisasyon sa Digmang Bayan

Magpapatuloy ang malalang kahirapan at kagutuman ng mamamayan. Sa pamamalagi ng pasista’t papet na estado, ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao ng militar ay mananatili. Sa kabilang banda, ang paghahangad at pakikibaka ng mamamayan para sa tunay na demokrasya, hustisya, kalayaan at kasaganaan ay ibayong susulong.

Sa idudulot na kaluwagan ng sitwasyon ng pansamantalang tigil-putukan, mahalagang ibayo nating ipagpatuloy at higit na bigyang pansin ang mabilis na paraan ng higit na pagpupundar ng lakas at pagpapalaki ng kakayahan para sa tuloy-tuloy na mobilisasyon ng baseng masa para sa digmang bayan.

a. Higit na gawing masigla, sustenido at malawakan ang mga pakikibakang masa sa baryo, komunidad at sentrong urban. Dapat na tuloy-tuloy na isulong ang mga demokratikong kahilingan ng mga magsasaka, manggagawang bukid, magkakabod, drayber, kabataan at estudyante, guro at iba pang sektor. Tuloy-tuloy na palawakin ang rebolusyonaryong ahitasyon o pagpapakilos para sa kanilang pakikibakang masa batay sa pagkakamit ng mga lehitimong interes. Ang mga pakikibakang masa ay kontra-agos sa paglakas ng anumang repormistang ilusyon sa hanay ng mga panggitna at nahuhuling seksyon ng populasyon.

b. Dapat na paramihin ang nahihikayat na sumapi sa hukbong bayan. Dapat gawin ng mga yunit ng hukbong bayan ang tuloy-tuloy na rebolusyonaryong propaganda-ahitasyon at edukasyon sa masa upang patuloy na ipalaganap ang linya ng demokratikong rebolusyon, mabuo ang mga yunit ng milisyang bayan at upang itaas ang kahandaan at paglahok ng mamamayan sa mga tungkulin sa digmang bayan.

k. Ibuhos ang enerhiya at lakas upang ibayong palawakin at patatagin ang baseng masa (mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga rebolusyonaryong organisasyong masa). Ilunsad ang mga kampanya sa rebolusyong agraryo at pakikibakang antipyudal sa papalawak na saklaw, mga gawain sa pag-aaral sa Padepa (Pambansa Demokratikong Paaralan) at propaganda, gawain sa pagtatanggol at mga kaugnay na gawain sa lahatang-panig na pagpapaunlad sa mga organisasyon ng mamamayan sa pulitika, ekonomya at kultura.

d. Paramihin ang pag-aaral, sa maiksi at simpleng paraan, sa mga saligang prinsipyo ng MLM (Marxismo-Leninismo-Maoismo).

e. Kailangang italaga ang paparaming pwersa sa kanayunan mula sa kalunsuran. Higit na pasiglahin ng mga aktibista sa kalunsuran ang mga integrasyon at pakikipag-aralan sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa at armadong pakikibaka sa kanayunan. 

Sa anumang panahong iiral ang pansamantalang tigilputukan at paghinto ng hidwaan, dapat laging paghandaan natin ang anumang pag-atake at iba pang pa-traydor na hakbangin ng kaaway laban sa atin.

Hindi natin bibitawan ang wastong paninindigan na ang katuparan ng pambansa-demokratikong kahilingan ng mamamayan at pagwawakas sa malakolonyal at malapyudal na lipunan ay sa paraan ng armadong rebolusyon. Matatag na nilalabanan ng Partido at NDFP ang mga pakana ng reaksyunaryong gubyerno na ikahon ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa isang negosasyon para lamang sa pagtigil ng labanan at pagpapahina sa Bagong Hukbong Bayan. Ang makatarungan at matagalang kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng demokratikong rebolusyon.No comments: