ISYU 3 DIGITAL COPY

DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG

Inilantad ng ikatlong isyu ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy ang eleksyong 2016 bilang pampulitikang paligsahan ng malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesyang komprador lamang, at hindi solusyon sa mga saligang suliranin ng mamamayang Pilipino. Kinukondena natin at dapat panagutin ang rehimeng US-Aquino sa anim na taong pagpapakapapet, korapsyon, kalupitan, panlilinlang, kriminal na kapabayaan sa mga biktima ng kalamidad at pagpapalala nitong mapang-api at mapagsamantalang sistemang malakolonyal at malapyudal. Kaya’t higit kailanman, determinado nating malawak na ipalaganap ang mga panawagang “Rebolusyon, hindi Eleksyon!” at “Kabataan at Mamamayan, Sumapi sa NPA!”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPGNo comments: