ISYU 1 DIGITAL COPY

Noong Disyembre 2014, inilabas ang unang isyu ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy, ang pangkulturang dyornal ng Armando Catapia Command ng Bagong Hukbong Bayan sa Camarines Norte. Ito ay nagsilbing daluyan ng mga obrang nilikha ng mga kasapi ng Partido, mga pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan at mga kasapi ng mga organisasyong masa sa mga larangang gerilya sa kanilang patuloy na pagpupunyagi sa iba’t ibang gawain upang isulong ang rebolusyon. Karamihan sa mga obra ay resulta ng maikling palihan (workshop) sa panitikan. Naglathala din ng ilang piling obra mula sa mga karanasan ng ibang probinsya.
ISYU1: Disyembre 2014
ISYU2: Hunyo 2015
ISYU3: Disyembre 2015
ISYU4: Setyembre 2016
ISYU5: Hunyo 2017 
ISYU6: Disyembre 2017

No comments: