Ang Partido

ni Ka Charlene Abel
ISYU1 TULAKami ang mga taong sadyang ginawang mangmang
Humulagpos, tumuklas, nangahas, nag-aral 
Natagpuan Marxismo-Leninismo-Maoismo 
Di nagtagal naging siyentista ng lipunan.
 
Kami ang natutong bumalikat, sumuong,

 sakripisyo’y hinarap 
Lipunang malakolonyal-malapyudal wawakasan,
 Demokratikong Rebolusyong Bayan
isusulong!

 Kami ang natuto, nagbuklod,
nagpanibagong-hubog, nagsikhay sa disiplina
nangahas pamunuan ang mamamayang api.
Kami ang proletaryado ng buong daigdig!Ama Partido
(Salin sa lenggwaheng Mamanede ng Camarines;
isinalin nina ka Charlene Abel, ka Leing, ka omar, ka Ricky, at ka Jellet)

Kame ah mga taoh ama egawa ah mangmang
Nagtanduon ah mag-adal
(Humulagpos, tumuklas, nagpangahas, nag-adal)
Nahabtuin ah Marxismo-Lininismo-Maoismo
Wela naghundag omena seyentista ah lipunan.


Kame ah natuto ah bomegkat,
sumuong sakripisyo’y hinadap.
Lipunang malakolonyal-malapyudal
bebis-elen.
Demokratikong Rebolusyong Bayan,
solonen!Kame ah natuto, anag gaot
Nag-beh-ge ah hubog, ah nagsikhay ah disiplina
Nagpangahas ah naghabak ah mamamayang api,

No comments: